:: دوره 6، شماره 2 - ( 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 78-69 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه‌ی قابلیت ترکیب‌پذیری صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ذرت (.Zea mays L) با کاربرد روش چهارم دای‌آلل گریفینگ
مهدی رحیمی*، مریم عبدلی نسب
چکیده:   (9067 مشاهده)
صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک در مواجهه با انواع تنش‏های محیطی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و بنابراین اصلاح این صفات، نقش موثری در تحمل به تنش‌ها خواهد داشت. در این مطالعه، دورگ‌های حاصل از پنج لاین S7 ذرت در قالب یک طرح نیمه‌دی‌آلل در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان در طی سال زراعی 97-96 بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به‌منظور مطالعه قابلیت ترکیب‌پذیری صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ذرت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس دی‌آلل به روش چهارم گریفینگ نشان داد که واریانس ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات پروتئین، پرولین، محتوای قند، کاروتنوئید، کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل معنی‌دار است. بنابراین نقش اثرات افزایشی و غیرافزایشی در کنترل این صفات برآورد شد. صفات پروتئین، پرولین، کلروفیل a و کلروفیل کل بیشتر تحت کنترل اثرات افزایشی قرار داشتند در حالی‌که صفت کاروتنوئید بیشتر تحت کنترل اثرات غیرافزایشی بود و نقش اثرات افزایشی و غیرافزایشی در کنترل بقیه صفات تقریباً برابر بود. لاین KSC704-S7-11 برای اکثر صفات مورد مطالعه ترکیب‌پذیری عمومی مثبت و معنی‌داری نشان داد که می‌توان از این لاین در برنامه‌های به‌نژادی برای بهبود و افزایش تحمل به تنش‌ها استفاده نمود. علاوه‌بر آن، تلاقی‌های P1 × P3 و P4 × P5 نیز بیشترین ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت و معنی‌داری را برای صفات پرولین، کلروفیل a، کلروفیل کل و کاروتنوئید نشان دادند، بنابراین به‌عنوان بهترین دورگ‌ها برای بهبود و افزایش تحمل به تنش در ذرت معرفی می‌شوند.
واژه‌های کلیدی: اثرات افزایشی و غیرافزایشی، ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی، عمل ژن
متن کامل [PDF 633 kb]   (676 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک کلاسیک و ژنتیک جمعیت
دریافت: 1398/6/24 | پذیرش: 1399/2/17
فهرست منابع
1. Afarinesh, A., Farshadfar, E.A. and Choukan, R. (2005). Genetic analysis of drought tolerance in maize (Zea mays L.) using diallel method. Seed and Plant, 20: 457-473 (In Persian).
2. Ahmad, P. and Prasad, M.N.V. (2012). Abiotic Stress Responses in Plants: Metabolism, Productivity and Sustainability. Springer Science & Business Media, LLC, New York, USA. [DOI:10.1007/978-1-4614-0634-1]
3. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Abd-Shah, H., Kazimian, A. and Rafiei, M. (2018). Agricultural Statistics of Crop Years 2016-17, Volume One: Crop Production. Ministry of Agriculture-Jahad, Planning and Economics Affairs, Information and Communication Technology Center, Tehran, Iran (In Persian).
4. Baker, R. (1978). Issues in diallel analysis. Crop Science, 18: 533-536. [DOI:10.2135/cropsci1978.0011183X001800040001x]
5. Banaei, R., Baghizadeh, A. and Khavari Khorasani, S. (2016). Estimates of genetic variance parameters and general and specific combining ability of morphological traits, yield and yield components of maize hybrids in normal and salt stress conditions. Plant Genetic Researches, 3(1): 57-74 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.3.1.57]
6. Bates, L., Waldren, R. and Teare, I. (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39: 205-207. [DOI:10.1007/BF00018060]
7. Bhattarai, U., Talukdar, P., Sharma, A. and Das, R. (2016). Combining ability and gene action studies for heat-tolerance physio-biochemical traits in tomato. Asian Journal of Agricultural Research, 10: 99-106. [DOI:10.3923/ajar.2016.99.106]
8. Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248-254. [DOI:10.1016/0003-2697(76)90527-3]
9. Cha-Um, S. and Kirdmanee, C. (2009). Effect of salt stress on proline accumulation, photosynthetic ability and growth characters in two maize cultivars. Pakistan Journal of Botany, 41: 87-98.
10. Choukan, R., Abtahi, H. and MajidiHeravan, E. (2007). Genetic analysis of different traits in maize using diallel cross analysis. Iranian Journal of Agriculture Science, 8: 343-356 (In Persian).
11. Christie, B. and Shattuck, V. (2010). The Diallel Cross: Design, Analysis, and Use for Plant Breeders. In: Janick, J., Ed., Plant Breeding Reviews, Volume 74, pp. 9-36. John Wiley & Sons, New Jersey, USA. [DOI:10.1002/9780470650363.ch2]
12. Devi, B.N. and Chitdeshwari, T. (2019). Physiological and morphological traits of Maize hybrids under saline water irrigation. Indian Journal of Experimental Biology, 57: 188-194.
13. Dorri, P., Khavari Khorasani, S., Vali Zadeh, M. and Taheri, P. (2015). Investigation the heritability and gene effects on yield and some agronomic traits of maize (Zea mays L.). Plant Genetic Researches, 1(2): 33-42 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.1.2.33]
14. Eftekhari, A., Baghizadeh, A., Abdolshahi, R. and Yaghoobi, M.M. (2016). Genetic analysis of physiological traits and grain yield in bread wheat under drought stress conditions. Biological Forum - An International Journal, 8: 305-317.
15. Farshadfar, E., Mohammadi, M. and Haghparast, R. (2011). Diallel analysis of agronomic, physiological and metabolite indicators of drought tolerance in bread wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Plant Breeding, 5: 42-47.
16. Griffing, B. (1956a). Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Australian Journal of Biological Sciences, 9: 463-493. [DOI:10.1071/BI9560463]
17. Griffing, B. (1956b). A generalized treatment of the use of diallel crosses in quantitative inheritance. Heredity, 10: 31-50. [DOI:10.1038/hdy.1956.2]
18. Hussain, M., Shah, K., Ghafoor, A., Kiani, T. and Mahmood, T. (2014). Genetic analysis for grain yield and various morphological traits in maize (Zea mays L.) under normal and water stress environments. The Journal of Animal & Plant Sciences, 24: 1230-1240.
19. Issa, Z., Nyadanu, D., Richard, A., Sangare, A., Adejumobi, I. and Ibrahim, D. (2018). Inheritance and combining ability study on drought tolerance and grain yield among early maturing inbred lines of maize (Zea mays L.). Journal of Plant Breeding and Crop Science, 10: 115-127. [DOI:10.5897/JPBCS2017.0703]
20. Karim, A., Ahmed, S., Akhi, A., Talukder, M. and Mujahidi, T. (2018). Combining ability and heterosis study in maize (Zea mays L.) hybrids at different environments in Bangladesh. Bangladesh Journal of Agricultural Research, 43: 125-134. [DOI:10.3329/bjar.v43i1.36186]
21. Kaushik, P. and Dhaliwal, M. (2018). Diallel analysis for morphological and biochemical traits in tomato cultivated under the influence of tomato leaf curl virus. Agronomy, 8(8): 153. [DOI:10.3390/agronomy8080153]
22. Moradi, M. (2014). Genetic analysis for grain yield and yield contributing characters in maize (Zea mays L.). International Journal of Biosciences, 5: 173-179. [DOI:10.12692/ijb/5.8.173-179]
23. Ojo, G., Adedzwa, D. and Bello, L. (2007). Combining ability estimates and heterosis for grain yield and yield components in maize (Zea mays L.). Journal of Sustainable Development in Agriculture and Environment, 3: 49-57.
24. Perveen, S. and Nazir, M. (2018). Proline treatment induces salt stress tolerance in maize (Zea Mays L. CV. Safaid Afgoi). Pakistan Journal of Botany, 50: 1265-1271.
25. Rahimi, M., Rabiei, B., Samizadeh Lahiji, H. and Kafi Ghasemi, A. (2008). Evaluation of combining ability in rice cultivars based on second and fourth griffing methods. Journal of Water and Soil Science, 12: 129-141 (In Persian).
26. Reddy Yerva, S., Sekhar, T.C., Allam, C.R. and Krishnan, V. (2016). Combining ability studies in maize (Zea mays L.) for yield and its attributing traits using Griffing's diallel approach. Electronic Journal of Plant Breeding, 7: 1046-1055. [DOI:10.5958/0975-928X.2016.00143.5]
27. Somogyi, M. (1952). Notes on sugar determination. Journal of Biological Chemistry, 195: 19-23.
28. Sprague, G.F. and Tatum, L.A. (1942). General vs. specific combining ability in single crosses of corn. Agronomy Journal, 34: 923-932. [DOI:10.2134/agronj1942.00021962003400100008x]
29. Sudhakar, P., Latha, P. and Reddy, P. (2016). Phenotyping Crop Plants for Physiological and Biochemical Traits. Academic Press, Utah, USA. [DOI:10.1016/B978-0-12-804073-7.00002-8]
30. Vats, S. (2018). Biotic and Abiotic Stress Tolerance in Plants. Springer Nature Singapore Pte Ltd., Kallang, SG. [DOI:10.1007/978-981-10-9029-5]
31. Wani, S.H. (2018). Biochemical, Physiological and Molecular Avenues for Combating Abiotic Stress in Plants. Elsevier Science, Georgia, USA.
32. Wattoo, F.M., Saleem, M. and Sajjad, M. (2014). Identification of potential F1 hybrids in maize responsive to water deficient condition. American Journal of Plant Sciences, 5: 1945-1955. [DOI:10.4236/ajps.2014.513208]
33. Zare, M., Choukan, R., Bihamta, M.R., MajidiHeravan, E. and Kamelmanesh, M.M. (2011). Gene action for some agronomic traits in maize (Zea mays L.). Crop Breeding Journal, 1(2): 133-141.
34. Zhang, Y., Kang, M.S. and Lamkey, K.R. (2005). DIALLEL-SAS05: A comprehensive program for Griffing's and Gardner-Eberhart analyses. Agronomy Journal, 97: 1097-1106. [DOI:10.2134/agronj2004.0260]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 2 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها