[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( 1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 114-95 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تنوع ژنتیکی و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از روش‌های ناپارامتری
سمانه اکبری، امیدعلی اکبرپور*، پیام پزشک پور
چکیده:   (3511 مشاهده)
یکی از مباحث مهم در به‌نژادی گیاهان زراعی، مبحث اثر متقابل ژنوتیپ × محیط می‌باشد. روش‌های متعدد آماری برای برآورد اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و انتخاب ژنوتیپ‌های پایدار و پر محصول معرفی شده است. در این پژوهش 14 ژنوتیپ‌ عدس به‌همراه دو شاهد سپهر و گچساران، طی چهار سال زراعی (99-1395) بررسی شدند. آزمایش‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرم‌آباد انجام گرفت. برای بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط از تجزیه واریانس مرکب استفاده شد و نتایج حاصل از این تجزیه نشان‌دهنده معنی‌داری اثرات سال، ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × سال (محیط) بود. بر اساس آماره‌های Si(1)، Si(2) و NPi(1) ژنوتیپ‌های (FLIP2014-032L) G5 و (ILL8006) G12 دارای پایداری بالاتر با عملکرد بیشتر معرفی شدند. بر اساس آماره‌های ناپارامتری مختلف ژنوتیپ‌های (FLIP2014-032L) G5 با میانگین عملکرد دانه 1574.68 کیلوگرم در هکتار و ژنوتیپ (ILL8006) G12 با میانگین عملکرد دانه 1333.6 کیلوگرم در هکتار به‌عنوان ژنوتیپ‌های پایدار معرفی شدند. میزان وراثت‌پذیری بر اساس میانگین پلات برای صفت عملکرد در چهار سال (0.18±0.61) برآورد شد که حاکی از قابلیت انتخاب و بهبود صفت عملکرد دانه برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه بود. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها در سه خوشه اصلی قرار گرفتند. بیشترین فاصله میان گروه دوم و سوم مشاهده شد. ژنوتیپ‌های خوشه اول از پایداری بالایی برخوردار بودند.
واژه‌های کلیدی: تنوع ژنتیکی، تجزیه خوشه‌ای، عملکرد، ناپارامتری
متن کامل [PDF 947 kb]   (554 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: ژنتیک کلاسیک و ژنتیک جمعیت
دریافت: 1400/1/23 | پذیرش: 1400/4/1
فهرست منابع
1. Abdulahi, A., Mohammadi, R. and Pourdad, S.S. (2007). Evaluation of safflower (Carthamus spp.) genotypes in multi-environment trials by nonparametric methods. Asia Journal of Plant Sciences, 6(5): 827-832.
2. Adugna, W. and Labuschagne, M.T. )2003(. Parametric and nonparametric measures of phenotypic stability in linseed (Linum usitatissimum L.). Netherlands Journal of Plant Breeding, 129: 211-218.
3. Akbarpour, O.A., Dehghani, H., Sorkheh Lalelu, B. and Kang, M.S. (2016). A SAS macro for computing statistical tests for two-way table and stability indices of nonparametric method from genotype-by-environment interaction. Acta Scientiarum Agronomy, 38(1): 35-50.
4. Akcura, M., Kaya, Y., Taner, S. and Ayranci, R. (2006). Parametric stability analyses for grain yield of durum wheat. Plant Soil Environment, 52: 254-261.
5. Alizadeh, B., Rezaizad, A., Yazdandoost Hamedani, M., Shiresmaeili, G., Nasserghadimi, F. and Khademhamzeh, H. (2020). Investigation of genotype × environment interaction and seed yield stability of rapeseed genotypes in cold and mild cold regions of Iran. Plant Genetic Researches, 7(2): 65-82 (In Persian).
6. Alizadeh, B., Rezaizad, A., Yazdandoost Hamedani, M., Shiresmaeili, G., Nasserghadimi, F., Khademhamzeh, H. and Gholizadeh, A. (2020). Evaluation of seed yield stability of winter rapeseed (Brassica napus L.) genotypes using non-parametric methods. Journal of Crop Breeding, 35: 202-212.
7. Azizi Chakherchaman, S., Mostafaee, H., Hasanpanah, D,. Kazemiarbat, H. and Yarniya, M. (2009). Path coefficient analysis of yield and yield components in promising Lentil (Lens culinaris L.) genotypes under dry land conditions. Agroecology Journal, 5(4): 45-56 (In Persian).
8. Bredenkamp, J. )1974(. Nonparametriche prufung von wechsew-irkungen. Psychology Beitrage, 16: 398-416.
9. Chakherchaman, S., Mostafaee, H., Hasanpanah, D,. Kazemiarbat, H. and Yarniya, M. (2009). Path coefficient analysis of yield and yield components in promising Lentil (Lens culinaris L.) genotypes under dry land conditions. Agroecology Journal, 5(4): 45-56 (In Persian).
10. De Kroon, J. and Van Der Laan, P. (1981). Distribution free test procedures in two-way layouts: A concept of rank interaction. Statatistica Neerlandica 35: 189-213.
11. Ebadi Segherloo, A., Sabaghpour, S.H., Dehghani, H. and Kamrani, M. (2008). Non-parametric measures of phenotypic stability in chickpea genotypes (Cicer arietinum L.). Euphytica, 162: 221-229.
12. Eberhart, S.A. and Russell, W.A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. Crop Science, 6:36-40.
13. Elias, A.A., Robbins, K.R,. Doerge, R.W. and Tuinstra, M.R. (2016). Half a century of studying genotype × environment interactions in plant breeding experiments. Crop Science, 58: 2090-2105.
14. Farshadfar, E., Sabaghpour, S.H. and Zali, H. (2012). Comparison of parametric and non parametric stability statistics for selecting stable chickpea (Cicer arietimum L.) genotypes under diverse environments. Australian Journal of Crop Science, 6: 514-524.
15. Flores, F., Moreno, M.T. and Cubero, J.I. (1998). A Comparison of univariate and multivariate methods to analyze G × E interaction. Field Crop Research, 56: 271-286.
16. Fox, P.N., Skovmand, B,. Thompson, B.K., Braun, H.J. and Cormier, R. (1990). Yield and adaptation of hexaploid spring triticale. Euphytica, 47: 57-64.
17. Hildebrand, H. (1980). Asymptotosch verteilungsfreie rangtests in linearen modellen. Medical Informatics Statistics, 17: 344-349.
18. Holland, J., Nyquist, W. and Cervantes-Martínez, C.T. (2003). Estimating and interpreting heritability for plant breeding: an update. Plant Breeding Reviews, 22: 9-112.
19. Huehn, M. (1979). Beitrage zur Erfassung der phanotypischen Stabilita t. I. Vorschlag einiger auf Rang informationen beruhenden Stabilitä tsparameter. EDV in Medizin ünd Biologie, 10: 112-117.
20. Huehn, M. (1996). Non-parametric analysis of genotype × environment interactions by ranks, In: Kang, M.S. and Gauch, H. G., Eds., Genotype By Environment Interaction. CRC Press, BocaRaton, FL, USA. [DOI:10.1201/9781420049374.ch9]
21. Huehn, M. and Leon, J. (1995). Nonparametric analysis of cultivar performance trials : Expermental results and comparison of different procedures based on ranks. Agronomy Journal, 87: 627-632.
22. Jamshidimoghaddam, M. and Pourdad, S.S. (2013). Evaluation of seed yield adaptability of spring safflower genotypes using nonparametric parameters and GGE biplot method in rain-fed conditions. Seed and Plant Improvement Journal, 19(1): 45-63 (In Persian).
23. Kang, M.S. (1988). A rank-sum method for selecting high-yielding, stable corn genotypes. Cereal Research Communicationsn, 16: 113-115.
24. Karimizadeh, R. and Mohammadi, M. (2011). Determining the interaction of genotypes environment using parametric and non parametric methods of phenotypic stability in lentil genotypes. Modern Genetics Journal, 6: 75-86 (In Persian).
25. Kaya, Y. and Taner, S. (2003). Estimating genotypic ranks by nonparametric stability analysis bread wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Central European Agriculture, 4: 47-53.
26. Kaya, Y. and Turkoz, M. (2016). Evaluation of genotype by environment interaction for grain yield in durum wheat using non-parametric stability statistics. Turkish Journal of Field Crops, 21: 51-59.
27. Kubinger, K.D. (1986). A note on non-parametric tests for the interaction on two- way layouts. Biometrical Journal, 28: 67-72.
28. Moghaddaszadeh, M., Asghari Zakaria, R., Hassanpanah, D. and Zare, N. (2018). Non-parametric stability analysis of tuber yield in potato (Solanum tuberosum L.) genotypes. Journal of Crop Breeding, 10(28): 50-63 (In Persian).
29. Mohammadi, R. and Amri, A. (2008) Comparison of parametric and non-parametric methods for selecting stable and adapted durum wheat genotypes in variable environments. Euphytica, 159: 419-432. [DOI:10.1007/s10681-007-9600-6]
30. Mohammadi, R., Abdulahi, A., Haghparast, R., Aghaee, M. and Rostaee, M. (2007). Nonparametric methods for evaluating of winter wheat genotypes in multi-environment trial. World journal of Agricultural Science, 3: 137-142.
31. Mohammadi, R., Abdulahi, A., Haghparast, R. and Armion, M. )2007(. Interpreting genotype × environment interactions for durum wheat grain yields using nonparametric methods. Euphytica, 157: 239-251.
32. Mohammadi, R., Armion, M., Zadhasan, E., Ahmadi, M.M. and Sadeghzadeh Ahari, D. (2012). Genotype × environment interaction for grain yield of rainfed durum wheat using the GGE Biplot model. Seed Plant Improvment Journal, 28-1(3): 503-518 (In Persian).
33. Mohtasham, M., Karimizadeh, R., Hosseinpour, T., Ghojogh, H., Shahbazi, K. and Sharifi, P. (2017). Use of parametric and non-parametric methods for genotype × environment interaction analysis in bread wheat genotypes. Plant Genetic Researches, 4(2): 75-88.
34. Mortazavian, S.M.M. and Azizzinia, S.H. )2014(. Nonparametric stability analysis in multi-environment trial of canola. Turkish Journal of Field Crops, 19(1): 108-117.
35. Mut, Z., Gulumser, A. and Sirat, A. (2010). Comparison of stability statistics for yield in barley (Hordeum vulgare L.). African Journal of Biotechnology, 9: 1610-1618.
36. Nassar, R. and Huehn, M. (1987). Studies on estimation of phenotypicstability: Tests of significance for non-parametric measures of phenotypic stability. Biometrics, 43: 45-53.
37. Pawar, I.S. and Singh, S. (2010).Theory and Application of Biometrical Genetics. CBS Publisher & Distributors Pvt. Ltd., (2010). Softcover, 1st edition. New Delhi, IND.
38. Pourdad, S., Jamshidmoghaddam, M., Faraji, A. and Naraki, H. (2014). Study on different nonparametric stability methods on seed yield of spring rapeseed varieties and hybrids. Iranian Journal of Field Crop Science, 44: 539-548 (In Persian).
39. Sabaghnia, N., Dehghani, H. and. Sabaghpour, S.H. (2006). Nonparametric methods for interpreting genotype×environment interaction of Lentil genotypes. Crop Science, 46: 1100-1106.
40. Sabaghnia, N., Sabaghpour, S.H. and Dehghani, H. (2008). The use of an AMMI model and its parameters to analize yield stability in multi-environment trials. Journal of Agricultural Science, 146(5): 571-581.
41. Sabaghpour, S.H., Safihkni, M. and Sarker, A. (2004). Present status and future prospects of lentil cultivation in Iran. Proceedings of the Fifth European Conference on Grain Legume, 7-11 June, Dijon, France.
42. Shukla, G.K. (1972). Some statistical aspects of partitioning genotype - environmental components of variability. Heredity, 29: 237-245.
43. Syukur, M., Sujiprihati, S., Yunianti, R. and Kusumah, D.A. (2014). Non parametric stability analysis for yield of hybrid chili pepper (Capsicum annuum L.) across six different environments. Journal Agronomi Indonesia, 42: 32-38.
44. Tahir, N.A.R. and Omer, D.A. (2017). Genetic variation in lentil genotypes by morpho-agronomic traits and RAPD-PCR. The Journal of Animal and Plant Sciences, 27(2): 468-480.
45. Thennarasu, K. (1995). On certain non-parametric procedures for studying genotype -environment interactions and yield stability. New Dehli, IN: PJ School; Iari.
46. Vaezi, B., Pour-Aboughadareh, A., Mehraban, A., Hossein-Pour, T., Mohammadi, R., Armion, M. and Dorri, M. (2018). The use of parametric and non-parametric measures for selecting stable and adapted barley lines. Archives of Agronomy and Soil Science, 64: 597-611.
47. Yong-jian, L., Chuan, D., Meng-liang, T., Er-liang1, H.U. and Yu-bi, H. )2010(. Yield stability of maize hybrids evaluated in maize regional trials in southwestern China using nonparametric methods. Agricultural Sciences in China, 9: 1413-1422.
48. Zaker Tavallaie, F., Ghareyazie, B., Bagheri, A. and Sharma, K. (2017). Genetic transformation of Lentil (Lens culinaris M.) and production of transgenic fertile plants. Iranian Journal Pulses Research, 7(2): 215-229 (In Persian).
49. Zali, H., Farshadfar, E. and Sabaghpour, S.H. (2011). Non-parametric analysis of phenotypic Stability in chickpea (Cicer arieti num L.) genotypes in Iran. Crop Breeding Journal, 1: 89-100.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akbari S, Akbarpour O, Pezeshkpour P. Evaluation of grain yield stability of lentil genotypes using non-parametric methods. pgr. 2021; 8 (1) :95-114
URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-221-fa.html

اکبری سمانه، اکبرپور امیدعلی، پزشک پور پیام. بررسی تنوع ژنتیکی و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از روش‌های ناپارامتری. پژوهش های ژنتیک گیاهی. 1400; 8 (1) :114-95

URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-221-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش های ژنتیک گیاهی Plant Genetic Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4447