[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
فهرست داوران همکار::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ISSN
شاپای آنلاین: ISSN 2676-7309
شاپای چاپی: ISSN 2383-1367
..
 
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
1 نتیجه برای مدرسی

محسن براجعه فرد، محمدرضا سیاهپوش، محمد مدرسی،
دوره 3، شماره 2 - ( 12-1395 )
چکیده

با توجه به اهمیت صفات مرتبط با جوانهزنی بذر در استقرار اولیهه گیهاه در شهرایط تهنن، انجهال متال هات ی جههت ش ناسهایی کیوتیالهای مرتبط با رشد ریشهچه و ساقهچه ضروری است. به این منظور 144 الین خوین آمیخته نوترکیب گنهدل حاصه از تالقی کاز و مانتانا در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نقشه پیوستگی بها کمه 234 جفهت آغازگر ریزماهواره )SSR )و 267 نشانگر AFLP در متال ات قب بر روی این جم یت تهیهه شهد ه اسهت ، کهه 20 کرومهوزول گندل را پوشن می دهد. برای صفت طول ساقهچه روی کروموزولهای 4D ،4B و 2D به ترتیهب 1 ،2 و 2 کیهو.تی.ال مکهان یابی شدند. دو کیوتیال طول ریشهه چهه روی کرومهوزل ههای 6B و 3D قهرار داشهتند . کیهوتی الههای ت هداد ریشهه چهه روی کروموزولهای 4A ،5A و 3B شناسایی شدند. برای هر کدال از صفات وزن خش ساقهچه و وزن خش ریشهچه به ترتیهب تنها ی کیوتیال روی کروموزولهای 4A و 3D شناسایی شد. درمجموع برای نسبت وزن خشه سهاقه چهه بهه وزن خشه ریشهچه روی کروموزولهای 2D و3D سه کیو.تی.ال مکانیابی شد. کیوتیالهای وزنتر ساقهچه روی کرومهوزول ههای 6B و 2B تشخیص داده شدند. روی کروموزولهای 1B ،2D و 6B سه کیو.تی.ال برای نسبت وزن تر ساقه چه به وزن تر ریشهه چهه مشخص گردید. برای تمال صفات محدوده LOD بین 04/2 تا 34/6 و R2 بین 11/5 تا 58/19 محاسبه شهد . بیشهترین مقهدار LOD و R2 به ترتیب برابر 34/6 و 58/19 مربوط به کیو.تی.ال 4D-chpgu-QSL برای طهول سهاقه چهه بهود . کمتهرین فاصهله کیوتیال تا نزدیکترین نشانگر م ادل 005/0 سانتیمورگان برای کیوتیال طول ریشهچه ه 3D-chpgu-QRL روی کرومهوزول 3D در مجاورت نشانگر AFgcCGb بدست آمد.

صفحه 1 از 1     

پژوهش های ژنتیک گیاهی Plant Genetic Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4419