سامانه نشريات دانشگاه لرستان

Lorestan University Journals System


مجله پژوهش هاي ژنتيک گياهي


Journal of Plant Genetic Research


دوفصلنامه ادبیات پهلوانی


Journal of Heroic Literature


دو فصلنامه پژوهش هاي قرآني در ادبيات


Journal of koranic studies in Literature


ژئوشیمی ذخایر معدنی


The History of Culture and Civilization of Iran And Islam


مجله فيزيولوژي و بيوشيمي گياهي ايران


Iranian Journal of Plant Physiology and Biochemistry


فصلنامه مهندسي عمران و سازه


Journal of Civil Engineering and Structures


مجله تنوع جانوري


Journal of Animal Diversity


آناليز رياضي و بهينه سازي محدب


Mathematical Analysis and Convex Optimization


فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی


Journal of the Geography Studies of Mountainous Areas