سامانه نشریات دانشگاه لرستان

Lorestan University Journals System


مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی


Journal of Plant Genetic Research


دوفصلنامه ادبیات حماسی


Journal of Epic Literature


دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات


Journal of koranic studies in Literature


دو فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام


The History of Culture and Civilization of Iran And Islam


مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران


Iranian Journal of Plant Physiology and Biochemistry


فصلنامه مهندسی عمران و سازه


Journal of Civil Engineering and Structures


مجله تنوع جانوری


Journal of Animal Diversity